Czemu służy test na utratę wartości aktywów?

Zapisy Ustawy o Rachunkowości (KSR 4), a także Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR 36) obligują podmioty, aby wykonywać testy na utratę wartości aktywów. Obowiązek ten wynika głównie z istnienia przesłanek co do możliwej utrata wartości aktywów finansowych. Weryfikacja wartości związana jest również z narzuconą cyklicznością przeprowadzania takich testów dla każdego aktywa. Brak przeprowadzenia testu utraty wartości może doprowadzić do sytuacji, w której zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym sytuacja zarówno majątkowa, jak i finansowa, okaże się przedstawiona w sposób nierzetelny i mało jasny. Jeśli takie zjawisko dotyka spółki publicznej – owo ryzyko może skutkować tym, że określenie sytuacji danego podmiotu inwestorom, nie będzie przekazane w sposób wiarygodny. Warto pamiętać przy tym, że za sprawozdanie finansowe (w tym również za decyzję co do wysokości odpisów z tytułu utraty aktywów), odpowiedzialny jest kierownik jednostki (bądź Zarząd, w przypadku, gdy stanowiska kierownicze obejmuje kilka osób). Odpowiedzialność nie omija także biegłych rewidentów, akcjonariuszy, wspólników, jak również udziałowców.

R

Istnieją wyraźne przesłanki świadczące o konieczności dokonania testu na utratę wartości aktywów – dostarczane są one przez Standardy Rachunkowości. Na ich podstawie zapada decyzja o dokonaniu testu bądź/oraz odpisie wartości aktywów. Przesłanki te mogą mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny.

przesłanki wewnętrzne to te związane z ryzykiem wystąpienia istotnych zmian w zakresie sposobu i zakresu, w jaki wykorzystuje się dany składnik aktywów. Wewnętrzną przesłanką do wykonania testu na utratę wartości może być również spadek ekonomicznej wydajności danego składnika, utrata przydatności, czy uszkodzenie.

przesłanki zewnętrzne to te, które dotyczą realnego bądź prawdopodobnego wystąpienia w przyszłości dużych zmian (mogą to być zmiany ekonomiczne, rynkowe, prawne bądź technologiczne), które to zmiany mogą mieć znaczący wpływ na wartość danych aktywów.

T

Testy na utratę wartości aktywów nie są wcale zadaniem prostym do samodzielnego wykonania. Metodologia ich przeprowadzania nierzadko jest skomplikowana i uzależniona od wielu elementów. Procedury i zasady testów utraty wartości niewątpliwie powinny być jasne i wykonywane w sposób dtej skomplikowanej procedurze, test na utratę wartości warto zlecić niezależnemu podmiotowi gospodarczemu – w ten sposób odpowiedzialność kierownictwa podmiotu redukowana jest do zera. Rzetelna firma z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości może także okazać się niezwykle pomocna w szerszym kontekście: ujęcia zmian w bilansie, w kwestii rachunku zysków i strat, czy odwrócenia odpisu aktualizującego wycenę (w tym przypadku chodzi między innymi o dokonanie oceny, szacunków i obliczeń, a także właściwego ich udokumentowania w dowodzie wewnętrznym, będącym podstawą zapisów w księgach rachunkowych, a także ujawnienia danych dotyczących utraty wartości aktywów).